برنامه راهبردی


پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت به منظور حل مشکل یا معضل خاص علمی در جامعه است و باید به صورت روشن و مشخص در کارگاه یا کارخانه یا جامعه مورد استفاده قرار گیرد و در واقع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید می باشد.
با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند. این تحقیقات نیز مبادی شناختی خود را از قوانین، نظریه ها و نتایج تحقیقات بنیادی می گیرند.
دانشگاه توسعه و تقویت این بخش و بهبود زیرساخت ها و فرایندهای مورد نیاز را برای حضور در ماموریت بزرگ و اجرای پروژه های بزرگ ملی را مورد اهتمام ویژه قرار داده است.
ماموریت:
دانشگاه علم و صنعت ایران، رسالت اصلی خود را در حوزه پژوهش های کاربردی و ارتباط با صنعت، توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در راستای سوق دادن سرمایه های انسانی دانشگاه برای رفع نیاز کشور و حل مشکلات ارجاعی از طرف موسسات اقتصادی و همچنین کمک به شناخت متقابل دانشگاه و صنعت از یکدیگر، می داند.
اهداف کیفی و راهبردها:
توسعه، تقویت و هدایت پژوهش های کاربردی در جهت رفع نیازهای کشور
توسعه و روزآمدسازی زیرساخت ها و بهبود فرآیندها منطبق با نیاز کشور

اهداف کیفی راهبردها
توسعه، تقویت و هدایت پژوهش های کاربردی در جهت رفع نیازهای کشور اعتلای جایگاه فعالیت های مرتبط با این حوزه در نظام ارزشی دانشگاه
توسعه و روزآمدسازی زیرساخت ها و بهبود فرآیندها منطبق با نیاز کشور بهبود روش های معرفی ظرفیت های دانشگاه در حوزه همکاری های علمی و صنعتی به مخاطبین بیرونی
گسترش سطح تسهیلات و خدمات حرفه ای قابل ارائه به مجریان و کارفرمایان قراردادهای فعال
توسعه زیرساخت های لازم برای جذب شرکای راهبردی صنعتی در دانشگاه
توسعه زیرساخت های دانشگاه در اخذ و اجرای پروژه های بزرگ ملی
حضور در عرصه ماموریت های بزرگ در سطح بین المللی
برنامه های عملیاتی جهت تحقق بخشیدن به راهبردها
– برنامه ریزی جهت همسوسازی هرچه بیشتر فعالیت های دانشکده ها با ماموریت های حوزه ارتباط با صنعت
– تدوین برنامه جامع تبلیغاتی دانشگاه جهت معرفی توانمندی های علمی و پژوهشی به صنعت
– ارائه خدمات اداری – استخدامی، پشتیبانی، حقوقی و مالیاتی مورد نیاز مجریان قراردادهای صنعتی
– ارائه خدمات بیمه مسئولیت و تضمین کیفیت به کارفرمایان قراردادهای صنعتی از سوی دانشگاه
– راه اندازی دفاتر صنایع هدف در دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
– راه اندازی کلینیک های تخصصی- صنعتی در دانشگاه
– تدوین آیین نامه حضور گروهی اساتید در فعالیت های ارتباط با صنعت
– برنامه ریزی جهت بهره گیری از فرصت های همکاری مانند صندوق های پژوهش و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و … جهت حضور در     عرصه های بین المللی
– برنامه ریزی جهت تشویق و حمایت از اعضای هیات علمی برای همکاری در پروژه های بین المللی
فهرست