دفتر تعاملات با مپنا

فتر تعاملات با گروه مدیریت پروژه های نیروگاهی (مپنا) در دی ماه سال ۱۳۹۴ به منظور ارتقا سطح همکاری­های علمی و صنعتی و پژوهشی دانشگاه با گروه مپنا تشکیل گردید. گستردگی و تنوع فعالیت­های مپنا و ظرفیت علمی و پژوهشی دانشگاه با برخورداری از اساتید مجرب، آزمایشگاه­ها و مراکز پژوهشی، شرکت­های دانش بنیان، قطب­های علمی ایجاب می­نماید. دانشگاه رویکرد جدید تعاملات خود را ارتقاء و توسعه بخشد در همین راستا دانشگاه با عقد تفاهم­ نامه ه­ای با گروه مپنا نسبت به گسترش این فعالیت اقدام نمود. در این تفاهم نامه اهداف ذیل مد نظر قرار گرفته است.
همسوسازی پژوهش­ها و آموزش­های تخصصی دانشگاه به سمت پاسخگویی به مطالبات علمی و نیازهای علمی پژوهشی، فناورانه و آموزشی مپنا
ایجاد و توسعه مراکز پژوهشی و آزمایشگاهی و سایر زیر ساخت­های مورد نیاز در راستای پاسخگویی به مطالبات و نیازمندی­های مپنا در حوزه فناوری­های کلیدی نوظهور
تعریف پروژه­ های تحقیقاتی و توسعه فناوری­های کلیدی نوظهور
معرفی و اعزام اساتید دانشگاه به مپنا به عنوان فرصت مطالعاتی صنعتی مطابق آئین­نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معرفی و اعزام متخصصین مپنا به دانشگاه به عنوان فرصت مطالعاتی دانشگاهی مطابق آئین­نامه اجرایی مشترک

مهندس علیرضا شجاعی
مدیر دفتر تعاملات با مپنا
تلفن: 021۷۷۲۴۱۱۹۶
ایمیل: alirezashojaei51@yahoo.com

رایانامه دفتر: mapna_stc@iust.ac.ir
شماره تماس:
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست