دفتر تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

دکتر مریم بحرینی
مدیر دفتر تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (عضو هیات علمی دانشکده فیزیک)
تلفن:77240836

ایمیل: m_bahreini@iust.ac.ir

اسامی مدیران سابق دفتر تعاملات با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دفتر همکاری های،علمی،صنعتی و فناوری:

نام : سعید شوال پور
آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری تخصصی علوم اقتصادی با گرایش انرژی و بخش عمومی
رتبه علمی : استادیار
پست الکترونیک :shavvalpour@iust.ac.ir
شماره تماس:۷۳۲۲۸۰۲۶

رایانامه دفتر: isti_stc@iust.ac.ir
شماره تماس: 021۷۷۲۴۰۷۱۹
شماره نمابر: 021۷۷۴۹۱۲۳۶

فهرست