نمودار حاضر بیانگر وضعیت واقعی دفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری بوده و با چارت مصوب تشکیلاتی-پرسنلی دانشگاه تفاوت هایی دارد

فهرست