دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری- اخبار
جلسه و بازدید از موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | 

در راستای بسط، گسترش و توسعه تعاملات دانشگاه با صنایع مختلف کشور، آقایان دکترکثیری (مدیر دفتر همکاری های علمی صنعتی و فناوری) و دکتر داودی (مدیر دفتر توسعه تعاملات با وزارت دفاع) در تاریخ شانزدهم اسفند ماه 1395 از موسسه آموزشی، تحقیقاتی صنایع دفاعی بازدید نمودند و در جلسه ای مشترک با ریاست محترم حوزه علوم، تحقیقات و توسعه فناوری، مدیر محترم همکاری های علمی و امور نخبگان، نماینده اداره کل تحقیقات و امور توسعه صنعتی وزارت دفاع و سایر همکاران گرامیشان بحث و تبادل نظر در خصوص همکاری های فی مابین و راهکارهای توسعه تعاملات صورت پذیرفت.

نشانی مطلب در وبگاه دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=9.6298.49076.fa
برگشت به اصل مطلب