album album 1/9 album
album
10
Slower
Faster
  پروتز عصبی   album

  مراحل ايستادن و گام برداشتن فرد اول ضايعه نخاعی سطح T7 با استفاده از پروتز عصبی Parawalk

  مرکز فناوری عصبی ايران، دانشگاه علم و صنعت ايران

[دفتر همکاری‌های علمی ،صنعتی و فناوری ] [فهرست آلبوم‌ها ]